Dla większych deweloperów na rynku fotowoltaicznym oferujemy usługi obejmujące pełen proces przygotowawczy jak i zarządzanie projektem na etapie realizacji i utrzymania instalacji. Realizujemy pełen pakiet usług bądź tylko wybrane elementy. Pełen zakres obejmuje:

Audyt przedodbiorowy elektrowni fotowoltaicznej, w zakres którego wchodzi:

 • wizja lokalna na obiekcie przez doświadczonego audytora
 • weryfikacja i ocena zgodności wykonanej inwestycji z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną
 • sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji, prac montażowych, stacji transformatorowej, okablowania elektroenergetycznego SN, nN AC i DC, instalacji niskoprądowych
 • ocena gotowości do uruchomienia i przekazania do eksploatacji
 • weryfikacja wyników pomiarów lub wykonanie pomiarów sprawdzających dla instalacji nN AC, DC oraz SN
 • dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego audytu

Audyt funkcjonującej elektrowni fotowoltaicznej w zakres którego wchodzi:

 • wizja lokalna na obiekcie przez doświadczonego audytora
 • weryfikacja i ocena stanu technicznego obiektu
 • sprawdzenie kompletności instalacji PV oraz stacji transformatorowej
 • wykonanie pomiarów sprawdzających dla instalacji nN AC, DC oraz SN
 • weryfikacja wyposażenia stacji transformatorowej
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności ze stanem faktycznym
 • dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego audytu

 Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy budowie elektrowni fotowoltaicznej:

 • reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie i sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
 • weryfikacja kompletności dokumentacji budowlanej, wykonawczej, energetycznej oraz proponowanych rozwiązań technicznych
 • nadzór nad terminowym, jakościowym oraz zgodnym z dokumentacją wykonywaniem prac
 • sprawdzanie i uczestniczenie w odbiorze prac budowlanych w zakresie branży elektrycznej
 • uczestniczenie w spotkaniach i naradach z Inwestorem, Zleceniodawcą, Podwykonawcami lub innymi uczestnikami procesu budowlanego (kierownik budowy, projektant, kierownik robót)
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w odbiorach technicznych oraz czynnościach odbiorowych inwestycji
 • udział w odbiorach pousterkowych oraz kontroli usunięcia wad/usterek
 • przekazywanie raportów z postępu prac z zakresu objętego nadzorem w uzgodnionej formie i częstotliwości